Administratorem danych osobowych jest BIOCONT Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. S. Jaracza 24/38 w Krakowie (adres biura: al. 29 Listopada 56 a , pok. 19 i 20, Kraków).

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu:

  • zawarcia umowy (np. kupna-sprzedaży, współpracy) na podstawie Pana/Pani zainteresowania nasza ofertą
  • obsługi i realizacji zamówienia
  • usługi wysyłania faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody
  • archiwalnym (dowodowym) – będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu

Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 + 1  lat od końca roku, w którym miała być zrealizowana/wygasa umowa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia w celu przetworzenia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.