Ochrona kukurydzy

Zagrożenie  ze strony tego szkodnika rośnie  wraz ze wzrostem areału upraw kukurydzy w Polsce oraz intensyfikacji produkcji.

Motyle wykazują dymorfizm płciowy. Samice są nieco większe o jaśniejszym ubarwieniu od żółtego do jasnobrązowego, rozpiętość skrzydeł 25-35 mm, samce mniejsze ciemniej ubarwione z jaśniejszym falistym wzorem, o rozpiętości skrzydeł 20-25. Motyle osiągają wielkość do 15 mm.
Jaja są płaskie, owalne, składane w złożach od kilku do kilkudziesięciu sztuk (zwykle około 25). Jaja zaraz po złożeniu są przezroczysto-białe, z czasem stają się kremowo-żółte.
Gąsienice przed przepoczwarczeniem przechodzą przez 5 stadiów larwalnych. Pierwsze stadium (L1) osiąga długość ciała do 2 mm, ostatnie (L5) do 25mm. Głowa jest czarna, ciało może przybierać  różny kolor w zależności od warunków pogodowych – od jasnoróżowego w czasie upałów i susz do beżowego w czasie chłodów. Na każdym segmencie ciała znajdują się 4 ciemniejsze kropki, a przez grzbiet przebiega ciemniejsza pręga.
Poczwarki zamknięte, jasnobrązowe, czasami otoczone oprzędem
 
  
Biologia
Zimują gąsienice stadium L5 w pozostawionych na polu resztkach roślin, głównie nasadach łodyg lub dolnych międzywęźlach.
Wiosną, pod koniec maja, następuje przepoczwarczenie, które w  zależności od temperatury może trwać od 1 – 3 tygodni, zwykle około 2.
Motyle zaczynają lot już w połowie czerwca. Rozpoczęcie lotu jest silnie uzależnione od warunków pogodowych i może trwać do połowy lipca. Maksimum lotu przypada zwykle na koniec czerwca i początek lipca.
Składanie jaj następuje zaraz po wylocie motyli. Gąsienice wylęgają się po około tygodniu i od razu rozpoczynają żerowanie. Gąsienice wylęgają się etapowo, w jednym czasie można obserwować różne stadia larwalne.
W pierwszej połowie września gąsienice schodzą w dolne partie roślin (można wtedy zaobserwować uszkodzenia u podstawy łodyg) gdzie pozostaną na zimowanie.
Szkodliwość
Owad uszkadza wszystkie nadziemne części roślin (wiechy, kolby, liście, ziarniaki, łodygi, itd.). Żerujące gąsienice uszkadzają wiązki przewodzące, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju oraz wyłamywanie się roślin. Larwy żerujące w kolbach znacznie obniżają nie tylko wielkość ale i jakość plonu. Pozostawione przez nie odchody są źródłem porażeń nasion przez choroby grzybowe.

ZWALCZANIE OMACNICY PROSOWIANKI

Biologiczna ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką
Zalety biologicznej metody ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką:
 • długotrwała skuteczność ochrony przewyższająca często ochronę chemiczną
 • pozwala zachować cały szereg pożytecznych organizmów chroniących kukurydzę przed szkodnikami np. biedronek, złotooków, bzygów
 • nie obciąża środowiska naturalnego
 • możliwość zastosowania na obszarach chronionych oraz terenach występowania wód powierzchniowych i ujęć wody
 • umożliwia produkcję bez pozostałości środków ochrony roślin
Kruszynek (Trichogramma)

to mała błonkówa, pasożytujaca jaja różnych gatunków motyli, m.in. omacnicy prosowianki, słonecznicy orężówki oraz rolnic. Samice odnajdują jaja szkodników, a następnie składają do nich swoje jaja. Po 8-15 dniach ze zniszczonych jaj wylatują kolejne kruszynki, które aktywnie poszukują i niszczą kolejne jaja. Potomstwo 1 samicy niszczy około 190 jaj szkodników.

TrichoLet® - Pasożytnicza błonkówka Trichogramma do zabiegów agrolotniczych

Błonkówki z rodzaju Trichogramma są parazytoidami jaj owadów. Składają jaja do jaj różnych gatunków motyli i cały rozwój larw odbywa się wewnątrz jaja żywiciela. Powoduje to zatrzymanie rozwoju i rozwój gąsienic szkodnika z jaj, co przekłada się na ograniczenie szkód. Trichogramma składa jaja i pasożytuje przez cały okres lotu i składania jaj przez szkodliwe gatunki motyli.

Zastosowanie

Kukurydza: biologiczna ochrona przed omacnicą prosowianką

Sposób stosowania

– aplikacja na początku składania jaj przez samice omacnicy prosowianki, ponowna aplikacja po 7 – 10 dniach
– termin wyznaczany na podstawie lotu i określany przez dostawcę,
– aplikacja jest wykonywana z zastosowaniem samolotu lub wiatrakowca.

Aplikacja agrolotnicza przy użyciu wiatrakowca Zen-1 Air Agro:
 • wysokość przelotowa: 5-7 m. nad wierzchołkami roślin
 • prędkość przelotowa podczas aplikacji: ok. 100 km/h
 • wydajność: ok. 80 ha/h – czas trwania jednego lotu

Trichocap® - Kartonowe zawieszki zawierające pasożytniczą błonkówkę Trichogramma brassicae pasożyta jaj omacnicy prosowianki.

Błonkówki z rodzaju Trichogramma są parazytoidami jaj owadów. Składają jaja do jaj różnych gatunków motyli i cały rozwój odbywa się wewnątrz jaja żywiciela. Powoduje to zatrzymanie rozwoju i wylęgania gąsienic z jaj, co przekłada się na ograniczenie szkód. Trichogramma składa jaja i pasożytuje przez cały okres lotu i składania jaj przez szkodliwe gatunki motyli.

Sposób stosowania:
 • aplikacja na początku składania jaj przez samice motyli
 • wystarczy jednorazowa aplikacja, 25 zawieszek na 1 ha
 • termin wyznaczany na podstawie lotu i określany przez dostawcę
 • aplikacja jest wykonywana ręcznie. Zawieszki umieszcza się na najwyższym, w pełni rozwiniętym liściu na roślinie